bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (wykształcenie prawnicze)

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego oraz rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
(wykształcenie prawnicze)

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo,
2) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO na lata 2007-2013,
3) znajomość aktów normatywnych regulujących zasady wdrażania RPO WP na lata 2007-2013, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) znajomość zagadnień związanych z instrumentami wspierania przedsiębiorczości.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie,
2) przygotowywanie umów o dofinansowanie oraz aneksów,
3) weryfikowanie zabezpieczeń złożonych do umów o dofinansowanie,
4) przygotowywanie projektów uchwał,
5) przygotowywanie notatek o nieprawidłowościach wykrytych w trakcie czynności służbowych,
6) obsługa systemu informatycznego.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (wykształcenie prawnicze), należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 czerwca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE


na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
(wykształcenie prawnicze)
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

a8G7p2

Rzeszów

2.

AcE24z

Nowa Dęba

3.

Ag1408

Radymno

4.

AmseL0

Krzemienica

5.

Berlik Kamil

Wiśniowa

6.

Błaszczyk Natalia

Ropczyce

7.

Bukała Radosław

Rzeszów

8.

CEzar2

Miłocin

9.

Chudzikiewicz Izabela

Rzeszów

10.

Ćwiklicka Beata

Miłocin

11.

Dec Ewelina

Rzeszów

12.

ENs123

Rzeszów

13.

FxEm87

Rzeszów

14.

KamiL6

Rzeszów

15.

Kisda1

Rzeszów

16.

Korzeń Arkadiusz

Grybów

17.

Kozyra Jerzy

Paary

18.

Ks3867

Rzeszów

19.

Maladyn-Krupa Katarzyna

Tyczyn

20.

MgKo25

Rzeszów

21.

Mk1989

Dębica

22.

Moka87

Siedliska

23.

NT89sp

Studzian

24.

Orzechowski Tomasz

Malawa

25.

OUMd34

Świlcza

26.

Rade19

Ropczyce

27.

Skuba-Więcław Natalia

Bratkowice

28.

Szmigiel Anna

Rzeszów

29.

Taszakowska Ewa

Cewków

30.

Tworek Paweł

Przeworsk

31.

WmT868

Rzeszów

32.

XyZXY3 

Rzeszów

Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2013 r. o godz. 8.00  w sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów ze sprawdzianu pisemnego, nie mniej niż 15 punktów, wyłonionych zostanie nie więcej niż dziesięciokrotna liczba osób w stosunku do liczby wolnych stanowisk urzędniczych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze.

Wyłonieni kandydaci dopuszczeni zostaną do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się tego samego dnia o godz. 11.00 w pokoju 217 (II piętro), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na sprawdzian pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

 

Magdalena Szul

Agata Dytkowska


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (wykształcenie prawnicze)
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (wykształcenie prawnicze) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Marta Bytnar zamieszkała w Krzemienicy.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Marta Bytnar spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl