bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale procedury odwoławczej RPO Departamentu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale procedury odwoławczej RPO
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
2) co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów lub programów Unii Europejskiej,
3) co najmniej roczne doświadczenie w zakresie procedur zamówień publicznych,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
6) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
7) znajomość aktów prawnych prawa krajowego dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju,
8) znajomość tematyki funduszy strukturalnych,
9) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość procedury wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013,
2) znajomość procedury odwoławczej obowiązującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
3) umiejętność tworzenia i weryfikacji procedur,
4) znajomość problematyki funkcjonowania administracji publicznej.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie rejestru protestów,
2) rozpatrywanie protestów od negatywnej oceny projektów – wnoszonych przez wnioskodawców w ramach osi priorytetowej I-VII RPO WP,
3) przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wyników rozpatrzenia protestów,
4) czynności związane z postępowaniem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skarg złożonych w toku odwołań,
5) współpraca z radcą prawnym w zakresie wnoszenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
6) współpraca z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO oraz Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości w związku z  rozpatrywaniem protestów,
7) dokonywanie interpretacji przepisów prawa i opiniowanie projektów aktów praw na potrzeby bieżącej działalności Departamentu,
8) współudział w przygotowaniu i aktualizowaniu:
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 szczegółowego opisu priorytetów ww. Programu,
 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 opisu systemu zarządzania i kontroli RPO,
 wzorów dokumentów oraz innej dokumentacji regulującej zasady realizacji Programu,
9) współpraca przy opracowywaniu dokumentów programowych dla polityki spójności na lata 2014-2012,
10) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie prowadzonej przez Oddział dokumentacji.

4. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów lub programów Unii Europejskiej oraz doświadczenie w zakresie procedur zamówień publicznych (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy)
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale procedury odwoławczej RPO Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 5 lipca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale procedury odwoławczej RPO
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Mu2013

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 lipca 2013 r. o godzinie 900 w pokoju 121 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale procedury odwoławczej RPO
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale procedury odwoławczej RPO Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Małgorzata Urbańska zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Urbańska spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl