bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale ochrony wód Departamentu Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale ochrony wód
Departamentu Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, leśnictwo, rybactwo lub melioracje wodne,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska w administracji publicznej bądź w przemyśle,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
5) znajomość przepisów ustawy Prawo wodne,
6) znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności: ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 oraz z likwidacją już wyznaczonych aglomeracji,
2) przygotowywanie uchwał Sejmiku dotyczących aglomeracji oraz prowadzenie wykazu aglomeracji w województwie,
3) prowadzenie spraw związanych z Krajowym programem oczyszczenia ścieków komunalnych w szczególności dotyczących sporządzania sprawozdań z realizacji programu w województwie, w tym obsługa systemu informatycznego SIKPOŚK na poziomie województwa oraz przedkładania sprawozdań Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w tym zakresie,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, cofaniem, stwierdzaniem wygaśnięcia lub ograniczaniem pozwoleń wodnoprawnych,
5) prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem sporów powstałych w związku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi,
6) prowadzenie spraw związanych z legalizowaniem urządzeń wodnych wykonanych przez zakład bez wymaganego pozwolenia wodno prawnego w tym ustalanie opłaty legalizacyjnej oraz nakładanie ewentualnego obowiązku likwidacji urządzenia wodnego,
7) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem stref ochrony bezpośredniej ujęć wody, w przypadkach właściwości do wydawania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody,
8) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem co najmniej raz na cztery lata, przeglądów ustaleń zawartych w wydanych przez Marszałka pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze decyzji linii brzegu dla wód granicznych i śródlądowych dróg wodnych,
10) prowadzenie spraw i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie pozostawienia bądź likwidacji urządzeń wodnych w przypadkach wygaszania pozwoleń wodnoprawnych,
11) prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem w sprawach karnych w przypadkach określonych ustawą Prawo wodne,
12) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania z tytułu szkód będących następstwem pozwolenia wodnoprawnego lub jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego, a ustalenie odszkodowania wynika z przepisów ustawy Prawo wodne,
13) współdziałanie w zakresie zagadnień wodno-ściekowych przy opracowywaniu projektów pozwoleń zintegrowanych oraz uczestniczenie w przeglądach wydanych pozwoleń zintegrowanych,
14) współpraca z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu i kontroli przestrzegania prawa oraz warunków wydanych decyzji.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) dyspozycyjność - częste wyjazdy służbowe i praca w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska w administracji publicznej bądź w przemyśle (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu czerwcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale ochrony wód Departamentu Ochrony Środowiska, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 lipca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale ochrony wód Departamentu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

xVR750

Przeworsk

2.

Z6893a

Przecław

3.

Hezner Joanna

Buda Stalowska

 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2013 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale ochrony wód Departamentu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale ochrony wód Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Paweł Chałupnik zamieszkały w Przecławiu.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Paweł Chałupnik spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl