bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie o naborze. Informacja. Informacje o: kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego i rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

podinspektorów w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym
Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku socjologia, politologia, prawo, administracja lub ekonomia,
2) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
3) znajomość Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
4) znajomość Strategii Rozwoju Kraju 2020: Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo,
5) znajomość Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju,
6) znajomość Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
7) znajomość Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020; Aktualizacja 2013-20120,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
10) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
11) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) znajomość obsługi komputera (ogólna obsługa systemów WINDOWS oraz pakietu biurowego MS OFFICE, w tym znajomość programu Excel oraz PowerPoint).

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizowanie zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji postępów w realizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego, w tym przygotowywanie okresowych raportów,
2) prowadzenie bieżących analiz i ewaluacji służących optymalizacji podejmowanych decyzji w zakresie podstawowych kierunków rozwoju regionu,
3) prowadzenie badań i analiz diagnostycznych na potrzeby programowania strategicznego i operacyjnego,
4) analiza raportów i sprawozdań dotyczących polityki regionalnej oraz analizowanie stanu rozwoju województwa w oparciu o dane statystyczne, dostępne dane jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów życia gospodarczego i społecznego,
5) wykonywanie bieżących zadań związanych z realizowanym projektem POKL,
6) redagowanie strony internetowej z zasobami informacyjnymi dotyczącymi rozwoju województwa oraz bieżąca aktualizacja bazy danych statystycznych (obsługa narzędzia informatycznego Monitoruj Podkarpackie),
7) przygotowywanie określonego zakresu danych do poszczególnych obszarów monitoringu,
8) nawiązywanie stałej współpracy ze wszystkimi podmiotami zaliczanymi do systemu monitoringu oraz pozyskiwanie danych statystycznych od innych podmiotów,
9) współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym i siecią instytucji współpracujących z ROT (sieciowanie współpracy),
10) przygotowywanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (nadzór nad wyborem wykonawcy, realizacją i odbiorem badań zlecanych w ramach projektu, opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, metodologii badań realizowanych w rekomendowanych kierunkach badawczych),
11) współpraca ze stroną rządową oraz instytucjami statystyki publicznej w zakresie wypracowania standardów wymiany danych dla transparentnego informowania społeczeństwa o zachodzących zmianach,
12) współpraca w zakresie budowy systemu monitorowania procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w oparciu o jednolitą bazę wskaźników rozwoju w formie elektronicznej bazy danych statystycznych spójnej z bazą danych na poziomie kraju.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę (umowa na czas określony),
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
9) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu czerwcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 12 sierpnia 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

INFORMACJA


Informuję, iż w związku z wprowadzonym w życie w dniu 11 września 2013 r. Regulaminem Organizacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. Regionalne Obserwatorium Terytorialne włączone zostało w strukturę Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
p.o. SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Chlebowicz Joanna

Rzeszów

2.

Cypara Tomasz

Rzeszów

3.

Ćwiklicka Beata

Miłocin

4.

Darłak Aneta

Sędziszów Młp.

5.

Fąfara Katarzyna

Dobrzechów

6.

Fedorcio Ewelina

Rzeszów

7.

Gierucki Paweł

Krosno

8.

Habuda Agata

Majdan Golczański

9.

Knap Magda

Wielkie Oczy

10.

Kobiałka Alicja

Malawa

11.

Korzeń Arkadiusz

Grybów

12.

Kwiatek Paweł

Rzeszów

13.

Mazur Krzysztof

Rudna Wielka

14.

Mikus Konrad

Zagórzany

15.

Orzechowski Tomasz

Malawa

16.

Ostrowski Kamil

Rzeszów

17.

Osuch Katarzyna

Rapy Dylańskie

18.

Pasierb Sabina

Zaczernie

19.

Pięta Katarzyna

Rzeszów

20.

Ryba Mateusz

Rzeszów

21.

Rządeczka Agnieszka

Rzeszów

22.

Sarama Łukasz

Rzeszów

23.

Soboń Mateusz

Stalowa Wola

24.

Strykowska Agnieszka

Leżajsk

25.

Strzępek Paweł

Kraczkowa

26.

Szmigiel Anna

Rzeszów

27.

Turaj Anna

Rzeszów

28.

Urbanik Wojciech

Strzyżów

29.

Wójcik Gabriela

Jazowa

30.

Wójcik Joanna

Rzeszów

31.

Wójcik Waldemar

Rzeszów

32.

Wyzga Dariusz

Mielec

33.

Żabiński Mateusz

Rzeszów

34.

17K06a

Jasło

35.

63WPLe

Przeworsk

36.

77Ws63

Łąka

37.

8K9m20

Krasne

38.

a8G7p2

Rzeszów

39.

ABu712

Pruchnik

40.

AJX13d

Rzeszów

41.

AM123x

Rzeszów

42.

Ap135P

Dąbrowa Tarnowska

43.

AzRw01

Głogów Młp.

44.

B1103s

Kraków

45.

B1213m

Rzeszów

46.

Dwr123

Wrocław

47.

E1987a

Jarosław

48.

eKN771 

Rzeszów

49.

Emi149

Domaradz

50.

ENs123

Rzeszów

51.

Gar133

Jasło

52.

KJ72Lp

Lipinki

53.

KM456k

Palikówka

54.

KMkr18

Rzeszów

55.

Ko2013

Nozdrzec

56.

Ks3867

Rzeszów

57.

KTa386

Rzeszów

58.

MaKw17

Przeworsk

59.

MaLe60

Rzeszów

60.

Md56xS

Nowy Kamień

61.

Mk1989

Dębica

62.

Moni87

Siedliska

63.

MWa246

Rzeszów

64.

Na27NK

Bratkowice

65.

NT89sp

Studzian

66.

PGad23

Trzciana

67.

PMon82

Rzeszów

68.

PT86sp

Przeworsk

69.

Qse1us

Głogów Młp.

70.

Rrrx19

Czudec

71.

ZaQ123

Nowe Sioło

Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 11 października 2013 r. o godz. 8.30 w sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów ze sprawdzianu pisemnego, nie mniej niż 15 punktów, wyłonionych zostanie nie więcej niż dziesięciokrotna liczba osób w stosunku do liczby wolnych stanowisk urzędniczych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze.
Wyłonieni kandydaci dopuszczeni zostaną do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się tego samego dnia o godz. 11.30 w pokoju 217 (II piętro), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na sprawdzian pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach podinspektorów w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrani zostali Pani Agnieszka Strykowska zamieszkała w Leżajsku oraz Pan Paweł Szczęch zamieszkały w Głogowie Małopolskim.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Agnieszka Strykowska oraz Pan Paweł Szczęch spełnili wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl