bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału transportu drogowego w Departamencie Infrastruktury i Transportu

Ogłoszenie o naborze. Informacja. Informacja o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownika Oddziału transportu drogowego w Departamencie
Infrastruktury i Transportu

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku transport lub budownictwo,
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
4) znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym,
5) znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
6) znajomość przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
7) znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
8) znajomość przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
9) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
10) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) organizowanie pracy Oddziału transportu drogowego,
2) bieżący nadzór nad realizacją zadań Oddziału transportu drogowego w zakresie zezwoleń w transporcie drogowym osób, kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, nadzoru nad Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, nadzoru nad przeprowadzaniem badań lekarskich i psychologicznych kierowców, prac nad planem transportowym.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz staż pracy na stanowisku kierowniczym (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu lipcu 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału transportu drogowego w Departamencie Infrastruktury i Transportu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 10 września 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy,dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 

INFORMACJA


Informuję, iż w związku z wprowadzonym w życie w dniu 11 września 2013 r. Regulaminem Organizacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. Departament Infrastruktury i Transportu zmienił nazwę na Departament Dróg, Transportu Publicznego i Zbiorowego.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
p.o. SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy kierownika
Oddziału transportu drogowego
Departamentu Dróg, Transportu Publicznego i Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Kornak Lesław

Rzeszów

2.

SP2527

Błędowa Zgłobieńska

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 września 2013 r. o godzinie 9.00 w pokoju 121 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału transportu drogowego
w Departamencie Dróg, Transportu Publicznego i Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku kierownika Oddziału transportu drogowego w Departamencie Dróg, Transportu Publicznego i Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Lesław Kornak zamieszkały w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Lesław Kornak spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA