bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego - Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

podinspektorów w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego – Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej roczny staż pracy,
3) potwierdzona dokumentami znajomość problematyki Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2007-2013 przewidzianej w programie studiów lub poznanej podczas kursów i szkoleń,
4) znajomość następujących aktów normatywnych: rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
5) znajomość zagadnień dotyczących Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
6) znajomość projektu Umowy Partnerstwa oraz założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
7) znajomość przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
10) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
11) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
12) prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego potwierdzona certyfikatem,
2) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) udzielanie informacji w zakresie Funduszy Europejskich w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
2) prowadzenie działań promocyjnych RPO WP oraz Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,
3) organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz warsztatów dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów RPO WP,
4) pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
5) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
6) promowanie idei Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Funduszach Europejskich,
7) pomoc beneficjentom Funduszy Europejskich w zakresie Prawa zamówień publicznych,
8) sporządzanie sprawozdań na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego,
9) współpraca w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów systemowych.

4. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy od 7.30 do 15.30 z uwzględnieniem dyżurów do godziny 18.00,
3) dyspozycyjność - częste wyjazdy służbowe i praca w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość problematyki Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2007-2013 (suplementy, certyfikaty zaświadczenia, dyplomy itp.),
6) kserokopia prawa jazdy kat. B,
7) kserokopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
12) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu sierpniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego – Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 27 września 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich
Departamentu Rozwoju Regionalnego – Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Pufelska Justyna

Rakszawa

2.

Sobala Marcin

Gniewczyna Łańcucka

3.

Szewczyk Urszula

Racławice

4.

AE114d

Rzeszów

5.

AKMP59

Rzeszów

6.

AlaM51

Rzeszów

7.

G0fx30

Basznia Dolna

8.

L25Maj

Rzeszów

9.

LWP863

Nowa Wieś

10.

MAX004

Wola Dalsza

11.

MNwp13

Przemyśl

12.

Wm6248

Cholewiana Góra

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 października 2013 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich
Departamentu Rozwoju Regionalnego – Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach podinspektorów w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego – Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrani zostali Pani Katarzyna Piekarz zamieszkała w Woli Dalszej oraz Pan Damian Dydyk zamieszkały w Baszni Dolnej.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Katarzyna Piekarz oraz Pan Damian Dydyk spełnili wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl