bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy dyrektora Kancelarii Zarządu

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

dyrektora Kancelarii Zarządu

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub ekonomia,
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) nadzorowanie pracy Biura Zarządu, Biura Prasowego, Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami, Samodzielnego stanowiska pracy do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Samodzielnego stanowiska doradców i asystentów.
2) koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych Zarządu, departamentów Urzędu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie komunikacji społecznej,
3) współpraca w prowadzeniu polityki informacyjnej i promocyjnej w kreowaniu korzystnego wizerunku Województwa,
4) koordynowanie organizacji indywidualnych kontaktów Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego z parlamentarzystami, członkami rządu oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych, zawodowych i społecznych,
5) współpraca z Konwentem Marszałków,
6) wykonywanie zadań i czynności wynikających z pisemnych upoważnień udzielonych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz staż pracy na stanowisku kierowniczym (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu sierpniu 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy dyrektora Kancelarii Zarządu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 7 października 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

OGŁOSZENIE

Informuję, że Marszałek Województwa Podkarpackiego unieważnił postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy dyrektora Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
p.o. SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA