bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale wdrażania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale wdrażania
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej,
3) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
4) znajomość przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
6) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
7) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
8) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
9) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
10) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
11) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
12) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
13) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru/konkursu wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, objętych PROW 2007-2013 oraz o obowiązkach wynikających z przyznania tej pomocy,
2) udział w opiniowaniu i zgłaszaniu uwag do projektów aktów prawnych wpływających do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (UMWP),
3) udział w działaniach mających na celu promocję PROW 2007-2013,
4) organizowanie oraz prowadzenie konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń, wykładów, wystaw, prezentacji dla potencjalnych beneficjentów,
5) udział w opracowywaniu informacji na temat PROW 2007-2013 dla organów Samorządu Województwa,
6) wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem dla Zarządu Województwa Podkarpackiego propozycji kryteriów regionalnych dla działań 3.3, 3.4, celem zatwierdzenia,
7) przygotowywanie projektów uchwał dla Zarządu Województwa Podkarpackiego o ogłoszeniu konkursu/naboru wniosków o przyznanie pomocy,
8) przygotowywanie treści ogłoszeń o konkursie/naborze wniosków,
9) wykonywanie czynności pracownika weryfikującego lub sprawdzającego, zgodnie z wyznaczeniem przez kierownika Oddziału,
10) przeprowadzanie kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami, z wyłączeniem kontroli zamówień publicznych,
11) zlecenie, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia wizytacji w miejscu,
12) udział w przypadku wyznaczenia przez Dyrektora Departamentu w procesie rozpatrywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z obowiązującą procedurą,
13) przygotowywanie dla Zarządu Województwa projektów list rankingowych, celem ich zatwierdzenia,
14) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia projektu listy operacji,
15) przygotowywanie projektów umów oraz organizowanie procesu zawierania umów dla beneficjentów działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz Wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju,
16) przygotowywanie projektów decyzji dla beneficjentów działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, do podpisu Marszałka,
17) przygotowywanie i organizowanie procesu zawierania aneksów do umów dla beneficjentów działań: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. małych projektów, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz Wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju,
18) wykonywanie czynności pracownika weryfikującego w procedurach postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy,
19) wykonywanie czynności pracownika weryfikującego w procedurze zmiany umowy przyznania pomocy,
20) wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
21) gromadzenie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy,
22) udostępnianie lub przekazywanie Agencji Płatniczej lub Komisji Europejskiej dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy,
23) stwierdzanie i rozpatrywanie nieprawidłowości zgodnie z obowiązującą procedurą,
24) współpraca przy realizacji rocznych planów komunikacyjnych,
25) współpraca z Wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. monitoringu i sprawozdawczości przy sporządzaniu planów wydatków i monitorowaniu wykorzystania środków dla wdrażania działań,
26) przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu działania Oddziału,
27) poddawanie się czynnościom kontrolnym dokonywanym przez upoważnione podmioty krajowe i Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z kompetencji Oddziału wdrażania,
28) śledzenie zmian legislacyjnych,
29) wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez dyrektora Departamentu, jego zastępcę oraz kierownika Oddziału wdrażania.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale wdrażania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 25 listopada 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż Marszałek Województwa Podkarpackiego unieważnił postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale wdrażania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA