bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale wdrażania kontroli zarządczej Departamentu Audytu i Kontroli

Ogłoszenie o naborze.Informacje o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale wdrażania kontroli zarządczej
Departamentu Audytu i Kontroli

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia, zarządzanie lub prawo,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania lub związane z pracą w komórkach finansowo-księgowych bądź kontrolnych,
4) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość zasad rachunkowości budżetowej, procesów związanych z planowaniem budżetowym, zasad analizy finansowej, problematyki identyfikacji i analizy ryzyka.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) znajomość różnych form gospodarki finansowej,
2) znajomość tematyki związanej z obszarem zarządzania,
3) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) koordynowanie działań z zakresu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
2) upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnej realizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
3) monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w komórkach organizacyjnych Urzędu,
4) analiza stopnia (sposobu) realizacji wykonanych zadań oraz analiza osiągniętych wyników,
5) sporządzanie analiz, raportów badanych obszarów,
6) inne działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej w administracji publicznej.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania lub związane z pracą w komórkach finansowo-księgowych bądź kontrolnych,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
11) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale wdrażania kontroli zarządczej Departamentu Audytu i Kontroli, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 25 listopada 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale wdrażania kontroli zarządczej
Departamentu Audytu i Kontroli
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Mh2610

Rzeszów

2.

Mada16

Rzeszów

3.

PMDM2x

Rzeszów

4.

Mazur Krzysztof

Rudna Wielka

5.

SM13um

Jedlicze

6.

OlPa11

Tarnobrzeg

7.

01JddM

Mielec

8.

Salwińska Barbara

Kraków

9.

JW7702

Rzeszów

10.

Wójcik Joanna

Rzeszów

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 grudnia 2013 r. o godzinie 830
w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Magdalena Szul

Agata Dytkowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale wdrażania kontroli zarządczej

Departamentu Audytu i Kontroli
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale wdrażania kontroli zarządczej Departamentu Audytu i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Joanna Rębisz zamieszkała w Mielcu.W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Joanna Rębisz spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl