bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kontroli Departamentu Audytu i Kontroli

Ogłoszenie o naborze.Infromacje o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale kontroli
Departamentu Audytu i Kontroli

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia, prawo lub administracja,
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w tym co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub czteroletni staż pracy na samodzielnym stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli,
3) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
4) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
9) znajomość zasad rachunkowości oraz przyjętych standardów kontroli.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) znajomość różnych form gospodarki finansowej.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przeprowadzanie kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, ujętych w rocznym planie kontroli uchwalonym przez Zarząd oraz pozaplanowych zarządzanych przez Zarząd lub Marszałka,
2) przeprowadzanie kontroli zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli i zaleceniami nadzorującego, efektywnie wykorzystując czas przewidziany na przygotowanie się do kontroli oraz jej przeprowadzenie,
3) opracowanie programu kontroli przed przystąpieniem do czynności kontrolnych,
4) rzetelne i terminowe dokumentowanie wyników kontroli,
5) opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych czy też zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwego organu powołanego do ścigania przestępstw,
6) udział w postępowaniu w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń, opracowanie propozycji odpowiedzi na zastrzeżenia skierowane do zarządzającego kontrole związane z wystąpieniem pokontrolnym.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) dyspozycyjność – praca na terenie województwa podkarpackiego,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dziesięcioletni staż pracy w tym co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub czteroletni staż pracy na samodzielnym stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kontroli Departamentu Audytu i Kontroli, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 listopada 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale kontroli 
Departamentu Audytu i Kontroli
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Cichy Jacek

Rzeszów

2.

J28g04

Sonina

3.

Krok Robert

Ropczyce

4.

Krzosek Tadeusz

Rzeszów

5.

Mazur Krzysztof

Rudna Wielka

6.

t4L7uH

Przewrotne

7.

PaKa37

Tajęcina

8.

Czu395

Rzeszów

9.

RZi037

Rzeszów


 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 grudnia 2013 r. o godzinie 11.00
w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Magdalena Szul

Agata Dytkowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale kontroli

Departamentu Audytu i Kontroli
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale kontroli Departamentu Audytu i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Jacek Cichy zamieszkały w Rzeszowie.W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Jacek Cichy spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl