bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale gospodarki wodnej Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

Ogłoszenie o naborze.Informacje o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale gospodarki wodnej
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w administracji publicznej,
3) znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo wodne,
5) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
7) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
8) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem przez administracje publiczną spraw z zakresu energetyki w tym energetyki odnawialnej.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie postępowań związanych z przygotowaniem Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego i jego realizacja,
2) opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynowania i współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczna państwa,
3) opiniowanie stanowisk Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach udzielania i cofania koncesji w zakresie spraw dotyczących gospodarowania paliwami i energią,
4) uzgadnianie projektów planów rozwoju w zakresie zaspakajania obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe lub energię, przygotowywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla obszarów swojego działania,
5) przygotowywanie materiałów i uczestniczenie w pracach przy aktualizacji strategii województwa w zakresie energetyki odnawialnej,
6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego oraz innymi podmiotami w zakresie energetyki odnawialnej,
7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uprawnień wynikających z posiadanych przez Województwo Podkarpackie udziałów w Podkarpackiej Agencji Energetyki Sp. z o.o. oraz w prowadzeniu wspólnych projektów Województwa Podkarpackiego i Spółki,
8) współpraca z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,
9) współpraca z Małopolsko-Podkarpackim Klastrem Czystej Energii.

4. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale gospodarki wodnej Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 2 grudnia 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale gospodarki wodnej
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

RZi037

Rzeszów

2.

Mb2013

Połomia

3.

27o5sP

Błędowa Zgłobieńska

4.

ABcd12

Rzeszów

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r. o godzinie 1000
w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Anna Janocha-Wójciak

Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale gospodarki wodnej
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale gospodarki wodnej Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Agnieszka Wiater zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Agnieszka Wiater spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl