bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie. Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwlifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale wdrażania
Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
4) znajomość Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013),
5) znajomość przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
6) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013",
7) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa,
8) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-013",
9) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013",
10) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
11) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) bezpośrednia współpraca z kierownikiem Oddziału w zakresie wynikającym z bieżącej pracy Oddziału,
2) informowanie potencjalnych beneficjentów o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 programu operacyjnego oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy, zgodnie z opracowanym i przyjętym przez Samorząd Województwa planem komunikacyjnym,
3) udział w opiniowaniu i zgłaszaniu uwag do projektów aktów prawnych wpływających do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (UMWP),
4) udział w działaniach mających na celu promocję PO RYBY 2007- 2013,
5) organizowanie oraz prowadzenie konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń, wykładów, wystaw, prezentacji dla potencjalnych beneficjentów,
6) udział w opracowywaniu informacji na temat PO RYBY 2007-2013 dla organów Samorządu Województwa,
7) udział w przygotowywaniu projektu uchwały dla Zarządu Województwa o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie,
8) wykonywanie czynności pracownika weryfikującego lub sprawdzającego, zgodnie z wyznaczeniem przez kierownika Oddziału,
9) przeprowadzanie kontroli administracyjnych wniosków o dofinansowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami,
10) gromadzenie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o dofinansowanie oraz kontrolą operacji,
11) udostępnianie lub przekazywanie Agencji płatniczej lub Komisji Europejskiej dokumentacji związanej z obsługa wniosków o przyznanie pomocy,
12) przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu działania Oddziału,
13) przygotowanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zleceń płatności,
14) poddawanie się czynnościom kontrolnym dokonywanym przez upoważnione podmioty krajowe i Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z kompetencji Oddziału.
15) ocena wniosków o płatność zgodnie z Książkami procedur,
16) przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji operacji, zgodnie z Książkami procedur,
17) śledzenie zmian legislacyjnych,
18) wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez dyrektora Departamentu, jego zastępcę oraz kierownika Oddziału.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 2 grudnia 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż Marszałek Województwa Podkarpackiego w ogłoszonym w dniu 20 listopada 2013 r. naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonał zmiany stanowiska pracy, na które został ogłoszony nabór ze stanowiska podinspektora na inspektora.
W związku z powyższym wydłużony został termin składania dokumentów do dnia 4 grudnia 20013 r.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Barnaś Artur

Brzeźnica

2.

Boroń Dawid

Rzeszów

3.

Cebula Małgorzata

Rzeszów

4.

Domino-Wolańczyk Monika

Rzeszów

5.

Mamczura Dariusz

Munina

6.

Piejko Róża

Hucisko Jawornickie

7.

Salwińska Barbara

Kraków

8.

3ONuCe

Kolbuszowa Górna

9.

A838b5

Rzeszów

10.

ANG123

Radymno

11.

Inka71

Krasne

12.

Ja13o4

Lutoryż

13.

JW7702

Rzeszów

14.

Kjm858

Krzemienica

15.

Koch80

Sędziszów Małopolski

16.

MA24ia

Rzeszów

17.

Mada16

Rzeszów

18.

Majka9

Pilzno

19.

MD1975

Mrowla

20.

PaKa23

Tajęcina

21.

Renia3

Głuchów

22.

RZE22s

Sędziszów Małopolski

23.

Um123

Zaczernie

24.

XX2ADC

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Artur Barnaś zamieszkały w Brzeźnicy.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Artur Barnaś spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl