bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale kontroli zamówień publicznych, informacji i promocji Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
inspektora w Oddziale kontroli zamówień publicznych,
informacji i promocji Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja, 2) co najmniej czteroletni staż pracy, 3) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 4) znajomość przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 5) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 6) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 7) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 8) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 9) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 10) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 11) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
12) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 13) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego.
2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie: 1) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz Agencją Płatniczą w zakresie realizowanych zadań,
2) dokonywanie oceny prawidłowości przeprowadzenia przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach PROW 2007-2013 z ustawą Prawo zamówień publicznych,
3) przygotowywanie projektów rocznych planów komunikacyjnych, w celu ich przyjęcia przez Zarząd, 4) realizacja zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rocznych planów komunikacyjnych, 5) opracowywanie oraz zamieszczanie i okresowa weryfikacja informacji dotyczącej działań informacyjnych i promocyjnych PROW 2007-2013 na stronie internetowej Urzędu,
6) przygotowywanie i udzielanie informacji o postępach wdrażania PROW 2007-2013, w tym sporządzanie informacji w powyższym zakresie dla Sejmiku i Zarządu, 7) przygotowywanie i organizowanie procesu zawierania aneksów do umów o przyznanie pomocy oraz zmian decyzji o przyznaniu pomocy w ramach działań PROW wdrażanych przez Samorząd Województwa, 8) zlecanie przeprowadzania wizytacji w miejscu, 9) stwierdzanie nieprawidłowości zgodnie z obowiązującą procedurą, 10) współpraca z Wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. monitoringu i sprawozdawczości przy sporządzaniu planów wydatków i monitoringu wykorzystania środków dla działań PROW.
3. Warunki pracy: 1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu, 4) pakiet socjalny.
4. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV), 2) list motywacyjny, 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy), 5) kserokopia dowodu osobistego, 6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
W miesiącu wrześniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale kontroli zamówień publicznych, informacji i promocji Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 31 października 2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Karapyta


załącznik do ogłoszenia o naborze 
 
 
............................ (miejscowość, data)
........................... (imię i nazwisko) ........................... ........................... (adres)
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
 
* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr
 

 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale kontroli zamówień publicznych, informacji i promocji Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
 
Lp.
Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny
Miejsce zamieszkania
1.
DmPK72
Tajęcina
2.
Fł81Fa
Jawornik Polski
3.
Gw10Ag
Rzeszów
4.
Suzej1
Budy Łańcuckie
5.
Tom123
Tarnawiec
6.
Wek804
Połomia
7.
XWm12P
Zarzecze
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 r. o godz. 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Mrszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul Agata Dytkowska

 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale kontroli zamówień publicznych, informacji i promocji Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 
 
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale kontroli zamówień publicznych, informacji i promocji Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Katarzyna Czuba zamieszkała w Zarzeczu. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Katarzyna Czuba spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Anna Kowalska WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA