bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale programowania i koordynacji Departamentu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego oraz rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
podinspektora w Oddziale monitoringu i ewaluacji
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie, 2) staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego związany z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich, 3) znajomość następujących aktów normatywnych: rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wdrażania RPO),
4) znajomość problematyki polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie monitorowania i ewaluacji, 5) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa, 7) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, 8) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Wymaganie dodatkowe: 1) doświadczenie związane z obsługą projektów/programów Unii Europejskiej (zarządzanie, wdrażanie, przygotowywanie procedur, itp.).
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie: 1) prowadzenie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego poprzez pełnienie funkcji Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP we współpracy z pozostałymi jednostkami realizującymi RPO WP, 2) przygotowywanie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WP oraz okresowych planów ewaluacji RPO WP oraz ich przekazywanie do Krajowej Jednostki Oceny, 3) prowadzenie lub zlecenie koniecznych badań, analiz, ekspertyz na potrzeby ewaluacji, w tym:  opracowywanie zakresu badań ewaluacyjnych,  monitorowanie postępu prac wykonawców badań,  współpraca z wykonawcami badań,  pomoc wykonawcom w dostępie do danych niezbędnych do przeprowadzania badań,  ocena raportów metodologicznych oraz raportów cząstkowych lub końcowych z ewaluacji,  gromadzenie informacji dotyczących zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, 4) przygotowywanie informacji rocznych w zakresie ewaluacji oraz ich przekazywanie do Krajowej Jednostki Oceny, 5) współpraca z Krajową Jednostką Oceny oraz Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne w zakresie ewaluacji, 6) obsługa prac Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP, 7) rozwijanie kultury ewaluacyjnej poprzez organizację konferencji, publikacje raportów ewaluacyjnych, promowanie dobrych praktyk w zakresie ewaluacji, 8) współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie ewaluacji, 9) monitorowanie oddziaływania programów rozwoju regionalnego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa podkarpackiego w tym:  aktualizacja regionalnego modelu ekonometrycznego HERMIN,  dokonywanie analiz za pomocą regionalnego modelu ekonometrycznego HERMIN, 10) przygotowanie, realizacja i rozliczanie projektów pomocy technicznej w zakresie monitorowania RPO WP, w tym obsługi prac Komitetu Monitorującego, wsparcia procesu ewaluacji, wspierania systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach RPO, 11) współpraca przy opracowaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP, wzorów dokumentów oraz innej dokumentacji regulującej zasady realizacji Programu.
4. Warunki pracy: 1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu, 4) pakiet socjalny.
5. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV), 2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego związany z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem zatrudnienia u danego pracodawcy), 5) kserokopia dowodu osobistego, 6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).
W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale monitoringu i ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Zygmunt Cholewiński WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


załącznik do ogłoszenia o naborze 
 
 
............................ (miejscowość, data)
........................... (imię i nazwisko) ........................... ........................... (adres)
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
 
* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr)

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale monitoringu i ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 
Lp.
Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny
Miejsce zamieszkania
1.
Abc210
Mielec
2.
AGl26k
Trzebownisko
3.
AJx652
Rzeszów
4.
maGMA2
Dąbrowa
5.
PPk255
Rzeszów
6.
RSta36
Grodzisko Górne
7.
Yyy861
Rzeszów
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul Agata Dytkowska
 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale monitoringu i ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 
 
 
 
 
 
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale monitoringu i ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Małgorzata Piech zamieszkała w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Piech spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Karapyta