bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale Sekretariacie Regionalnym
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
4) znajomość przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5) znajomość Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015,
6) znajomość zasad realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich [SR KSOW] województwa podkarpackiego na lata 2014-2015,
7) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
9) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) opracowywanie Planów Działania SR KSOW,
2) koordynowanie działań realizacji Planu Działania na szczeblu regionalnym,
3) bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie Działania SR KSOW,
4) współpraca z innymi sekretariatami regionalnymi KSOW oraz Sekretariatem Centralnym,
5) współpraca z organizacjami i strukturami administracyjnymi zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
6) współpraca z innymi instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,
7) współpraca z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ESOW), krajowymi sieciami pozostałych państw członkowskich oraz innymi partnerami międzynarodowymi,
8) tworzenie listy podmiotów, z którymi należy współpracować w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
9) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności SR KSOW i przedstawianie ich Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
10) zbieranie, przetwarzanie, zabezpieczanie, analiza i archiwizacja danych dotyczących KSOW,
11) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działaniem SR KSOW,
12) śledzenie zmian proceduralnych i legislacyjnych,
13) opracowywanie informacji na temat KSOW dla organów Samorządu Województwa,
14) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia Planu Działania SR KSOW,
15) aktualizacja strony internetowej Województwa w zakresie właściwym dla zadań realizowanych przez SR KSOW,
16) udział w przygotowaniu i rozliczaniu projektów własnych dotyczących funkcjonowania SR KSOW oraz Planu Działania,
17) udział w spotkaniach i konsultacjach dotyczących KSOW,
18) opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych wpływających do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (UMWP) w szczególności dotyczących KSOW,
19) współpracowanie z pozostałymi oddziałami departamentu oraz innymi departamentami UMWP i komórkami równorzędnymi UMWP,
20) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora departamentu, jego zastępcę oraz kierownika SR KSOW.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu styczniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 25 lutego 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

MA24ia

Rzeszów

2.

Xyz126

Połomia

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2014 r. o godzinie 13.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Marta Retman-Adamska zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Marta Retman-Adamska spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl