bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale Sekretariacie Regionalnym
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
4) znajomość przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5) znajomość Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015,
6) znajomość zasad realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich [SR KSOW] województwa podkarpackiego na lata 2014-2015,
7) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
9) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) opracowywanie Planów Działania SR KSOW,
2) koordynowanie działań realizacji Planu Działania na szczeblu regionalnym,
3) bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie Działania SR KSOW,
4) współpraca z innymi sekretariatami regionalnymi KSOW oraz Sekretariatem Centralnym,
5) współpraca z organizacjami i strukturami administracyjnymi zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
6) współpraca z innymi instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,
7) współpraca z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ESOW), krajowymi sieciami pozostałych państw członkowskich oraz innymi partnerami międzynarodowymi,
8) tworzenie listy podmiotów, z którymi należy współpracować w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
9) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności SR KSOW i przedstawianie ich Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
10) zbieranie, przetwarzanie, zabezpieczanie, analiza i archiwizacja danych dotyczących KSOW,
11) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działaniem SR KSOW,
12) śledzenie zmian proceduralnych i legislacyjnych,
13) opracowywanie informacji na temat KSOW dla organów Samorządu Województwa,
14) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia Planu Działania SR KSOW,
15) aktualizacja strony internetowej Województwa w zakresie właściwym dla zadań realizowanych przez SR KSOW,
16) udział w przygotowaniu i rozliczaniu projektów własnych dotyczących funkcjonowania SR KSOW oraz Planu Działania,
17) udział w spotkaniach i konsultacjach dotyczących KSOW,
18) opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych wpływających do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (UMWP) w szczególności dotyczących KSOW,
19) współpracowanie z pozostałymi oddziałami departamentu oraz innymi departamentami UMWP i komórkami równorzędnymi UMWP,
20) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora departamentu, jego zastępcę oraz kierownika SR KSOW.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu styczniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 25 lutego 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Cebula Małgorzata

Rzeszów

2.

Hajduk-Witiuk Anna

Sonina

3.

Kaplyta Joanna

Malawa

4.

Rebizak Maciej

Rzeszów

5.

43QfLe

Kolbuszowa Górna

6.

aBM106

Połomia

7.

B9e8a7

Tyczyn

8.

LmN853

Nowa Wieś

9.

NDzz11

Nowy Dzików

10.

ZMH986

Białoboki

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Natalia Zygmunt zamieszkała w Białobokach.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Natalia Zygmunt spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl