bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale gospodarki wodnej Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
starszego specjalisty w Oddziale gospodarki wodnej
Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) co najmniej pięcioletni staż pracy, 3) znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, 4) znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
5) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
6) znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej, 7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa.
2. Wymagania dodatkowe: 1) komunikatywność.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie: 1) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zgody na dofinansowanie części kosztów związanych z budową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ustalaniem wysokości opłaty melioracyjnej każdemu zainteresowanemu właścicielowi gruntu, proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, 2) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zgody na odstąpienie od zakazów obowiązujących na terenach, gdzie zlokalizowane są wały przeciwpowodziowe, 3) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowania będącego konsekwencją cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy było to uzasadnione ochroną środowiska, 4) realizacja zadań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą, 5) realizacja zadań nadzorczych nad rejonowymi związkami spółek wodnych, 6) współpraca z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w zakresie wykonywania zadań Marszałka wynikających z ustawy Prawo wodne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 7) sporządzanie zbiorczego zestawienia danych ze sprawozdania RRW-2 przekazywanych przez wójtów (burmistrzów) i przekazywanie tego zestawienia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Warunki pracy: 1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu, 4) pakiet socjalny.
5. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV), 2) list motywacyjny, 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy), 5) kserokopia dowodu osobistego, 6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).
W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale gospodarki wodnej Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej , należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 grudnia 2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Zygmunt Cholewiński WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


załącznik do ogłoszenia o naborze 
 
 
............................ (miejscowość, data)
........................... (imię i nazwisko) ........................... ........................... (adres)
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
 
* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr)
 

 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale gospodarki wodnej Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
Lp.
Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny
Miejsce zamieszkania
1.
Bartnik Agnieszka
Zaczernie
2.
UM123d
Zaczernie
3.
W1205a
Głogów Młp.
4.
Kędzierski Wiktor
Dynów
5.
MK13mk
Rzeszów
6.
Lubl19
Ropczyce
7.
Kuliś Karolina
Ignaców
8.
WVWzz2
Mazury
9.
aNsK22
Połomia
10.
Olbrycht Katarzyna
Rzeszów
11.
PaKa37
Tajęcina
12.
Eko12V
Rzeszów
13.
Sabała Agnieszka
Rzeszów
14.
Serwa Tomasz
Rzeszów
15.
Sitek Wojciech
Wysoka
16.
Styka-Warzybok Diana
Bratkowice
17.
Święch Marta
Brzeziny
18.
Tondera Izabela
Rzeszów
19.
Urbi79
Rzeszów
20.
HuBi78
Rzeszów
21.
Wróbel Joanna
Rakszawa

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w pokoju 202 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul Agata Dytkowska


INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale gospodarki wodnej Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale gospodarki wodnej Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Katarzyna Olbrycht zamieszkała w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Katarzyna Olbrycht spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Zygmunt Cholewiński WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA