bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale obsługi radnych, sesji Sejmiku i współpracy zewnętrznej Kancelarii Sejmiku

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale obsługi radnych, sesji Sejmiku
i współpracy zewnętrznej Kancelarii Sejmiku

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) obsługa organizacyjna i koordynacyjna działań związanych z udziałem radnych Województwa Podkarpackiego w wykonywaniu przez nich mandatu, spotkania z mieszkańcami, samorządami terytorialnymi, samorządami zawodowymi, gospodarczymi, społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i środowiskami naukowymi kultury,
2) prowadzenie spraw związanych z udziałem radnych delegatów Województwa w posiedzeniach Związku Województw RP i jego organów,
3) prowadzenie obsługi organizacyjnej i koordynacja działań związanych z udziałem radnych Województwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach samorządowych,
4) obsługa kontaktów radnych Województwa Podkarpackiego z organami administracji rządowej oraz strukturami, instytucjami i organizacjami życia publicznego,
5) koordynacja współpracy radnych Województwa z gminami i powiatami Województwa Podkarpackiego, samorządami zawodowymi, organizacjami samorządowymi, związkami gmin i powiatów, związkami celowymi i innymi podmiotami społecznymi funkcjonującymi w regionie,
6) współpraca w przygotowaniu merytorycznych wyjazdów i spotkań radnych Województwa Podkarpackiego,
7) koordynacja spraw związanych z planowaniem udziału radnych Województwa Podkarpackiego w wydarzeniach okolicznościowych w regionie,
8) przygotowywanie opracowań, raportów i sprawozdań radnych Województwa Podkarpackiego.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji samorządowej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu styczniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale obsługi radnych, sesji Sejmiku i współpracy zewnętrznej Kancelarii Sejmiku, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale obsługi radnych,sesji Sejmiku i współpracy zewnętrznej Kancelarii Sejmiku
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

uHAHa8

Kolbuszowa Górna

2.

Bogdańska Agnieszka

Tarnobrzeg

3.

WGR39F

Rzeszów

4.

1234Um

Zaczernie

5.

GmC127

Połomia

6.

Hajduk-Witiuk Anna

Sonina

7.

ZaWr01

Głogów Młp.

8.

AgKo79

Tarnobrzeg

9.

kbAK62

Gorzyce

10.

zANK19

Ropczyce

11.

Kuliś Karolina

Ignaców

12.

RZ27lu

Rzeszów

13.

hj79us

Ropczyce

14.

12We10

Połomia

15.

MWzy26

Budy Głogowskie

16.

MK13ad

Chmielnik

17.

Rebizak Maciej

Rzeszów

18.

Sochacka Jolanta

Grodzisk Mazowiecki

19.

AGak13

Głogów Młp.

20.

A92J66

Rakszawa

21.

5695Ar

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale obsługi radnych, sesji Sejmiku i współpracy zewnętrznej
Kancelarii Sejmiku
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale obsługi radnych, sesji Sejmiku i współpracy zewnętrznej Kancelarii Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Jolanta Dutkowska zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Jolanta Dutkowska spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl