bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenie o naborze.Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
inspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub administracja, 2) co najmniej pięcioletni staż pracy, 3) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 4) znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 5) znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, 6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa.
2. Wymagania dodatkowe: 1) komunikatywność.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie: 1) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, 2) przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym decyzji o wymiarze opłat, decyzji o odroczeniu, zmniejszeniu i umorzeniu podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, 3) prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, 4) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zawierających informacje i dane o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku.
4. Warunki pracy: 1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu, 4) pakiet socjalny.
5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 2) list motywacyjny, 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy), 5) kserokopia dowodu osobistego, 6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, 9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).
W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 grudnia 2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Zygmunt Cholewiński WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


załącznik do ogłoszenia o naborze 
 
 
............................ (miejscowość, data)
........................... (imię i nazwisko) ........................... ........................... (adres)
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
 
* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr)
 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
 
Lp.
Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny
Miejsce zamieszkania
1.
AC86hv
Stare Oleszyce
2.
UM123d
Zaczernie
3.
Suzej7
Budy Łańcuckie
4.
Zd2012
Połomia
5.
Oko Monika
Mielec
6.
p7019H
Rudna Wielka
7.
PaKa37
Tajęcina
8.
PoPi11
Rzeszów
9.
Warżel Joanna
Podgrodzie
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 8.00 w pokoju 202 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul Agata Dytkowska
 

 
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska
Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 
 
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Anna Sekreta zamieszkała w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Anna Sekreta spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Karapyta