bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2017-11-17 Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zajęczej.

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w Rzeszowie przy ul. Zajęczej – obręb Baranówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 176/22 o pow. 0,0388 ha i 176/23 o pow. 0,0494 ha, objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00119791/4.

Przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenie miasta Rzeszowa, ul. Zajęcza - obręb Baranówka. Posiada dogodną lokalizację – zachodnia część miasta, blisko centrum oraz dobry dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Działki mają kształt foremny, uzbrojenie w media znajduje się częściowo na nieruchomości oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie przyjętym Uchwałą Nr LXI/1120/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2013 roku, działki numer: 176/22 i 176/23 znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem MN - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena nieruchomości wynosi: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).
Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu doliczona będzie kwota podatku VAT w stawce odpowiadającej na dzień sprzedaży.
Wadium wynosi: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r., o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 319.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego: PKO BP 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 4 stycznia 2018 r.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numery działek, których dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dodatkowo - dla podmiotów gospodarczych – numer NIP, oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru oraz zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz koniecznym jest przedłożenie promesy, tj. przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz że stan prawny, stan faktyczny i stan techniczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w/w zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń, jak również nie będzie wnosił ich w przyszłości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314B, tel. (0-17) 773 60 23.

Rzeszów, dnia 17 listopada 2017 r.

Autor opracowania:
Katarzyna Maćkowiak, tel.: 17 773 6023