bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-09-20 Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, zabudowanej budynkiem oświaty położonej w Przemyślu, obręb 207, przy ul. Łukasińskiego 12, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1506 o pow. 0,1277 ha i 1512 o pow. 0,1437 ha, wpisanej do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1266, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00070655/7.
Przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 12 maja 2016 r., 10 sierpnia 2016 r., 27 października 2016 r., 21 kwietnia 2017 r.,  06 lipca 2017 r., 21 września 2017 r., 7 grudnia 2017 r., 30 maja 2018 r., 03 września 2018 r.    
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12, na południowy – wschód od centrum miasta. Składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 1506 i 1512 o łącznej powierzchni 0,2714 ha. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz punkty handlowo – usługowe. Na działce nr 1506 znajduje się podpiwniczony budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi oraz z częściowo nadbudowanym poddaszem użytkowym. Budynek pochodzi z okresu międzywojennego XX wieku, wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 1485 m². Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1266. Obecnie znajduje się w trwałym zarządzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, c.o. z własnej kotłowni na gaz ziemny, wentylację grawitacyjną, teletechniczną, odgromową. Kompleks w całości ogrodzony, lokalizacja korzystna, wjazd na nieruchomość od ulicy Łukasińskiego.
Nieruchomość leży na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren ten obejmują ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w Jednostce Przestrzennej „II.- Śródmieście”, obejmująca obszary miasta XIX– wiecznego
i z początków XX wieku po obydwu stronach Sanu, w kwartale nr II.- 10. Miasto tradycyjne – dzielnica willowa. Obszar zawarty pomiędzy ulicami: Tarnawskiego, Dworskiego, Leszczyńskiego. Obszar ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 200 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście tysięcy 00/100)
Wadium wynosi:  220 000,00 zł  (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi: 22 000,00 zł  (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 319.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego PKO BP 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 22 listopada 2018 r.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numery działek, których dotyczy wpłata.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dodatkowo – dla podmiotów gospodarczych – numer NIP, oraz w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wydruk odpowiednio z KRS lub z CEIDG, bądź urzędowo poświadczone zaświadczenie o wpisie do innego, właściwego rejestru (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku cudzoziemców – osób prawnych, wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz koniecznym jest przedłożenie promesy, tj. przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, że stan prawny, stan faktyczny i stan techniczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w ww. zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń oraz nie będzie wnosił ich w przyszłości oraz, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży i zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) zostanie obniżona o 50 % (słownie procent: pięćdziesiąt).
Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu celem podpisania aktu notarialnego, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 109 u.o.g.n Gminie Miejskiej Przemyśl przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314B, tel. (0-17) 773 60 23.

Rzeszów, dnia 20 września 2018 r.