http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

2019-11-25 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w Kolbuszowej Dolnej

|
[RG] Katarzyna Lech


     ZARZĄD
          WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO


Ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kolbuszowej Dolnej gmina Kolbuszowa, obejmującej działki 1730/17 i 1734/7 o łącznej powierzchni 0,0988 ha, powstałych odpowiednio z podziału działek 1730/6 i 1734/5 objętych księgą wieczystą TB1K/00043071/4.

Działki położone w Kolbuszowej Dolnej są nieuzbrojone, znajdują się w sąsiedztwie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec  - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk z drogą krajową nr 9. Ze względu na fakt, że działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, a  dwie nieruchomości  sąsiadują z nieruchomością przeznaczoną do zbycia, uzasadniona jest sprzedaż działek w przetargu ograniczonym na rzecz właścicieli działek przyległych
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXI/178/04 z 5 maja 2004 część nieruchomości, oznaczonej nr ewidencyjnymi 1730/17 i 1734/7, położonej w Kolbuszowej Dolnej znajduje się w obszarze oznaczonym w m.p.z.p. symbolem „KG1”, pod urządzenie zieleni poza pasem drogowym projektowanej drogi wojewódzkiej klasy „G”, część działki nr ewidencyjny 1730/17 znajduje się w obszarze oznaczonym w m.p.z.p. symbolem KZ1 pod projektowany odcinek przełożenia przebiegu ul. Jana Pawła II. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa,  uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/207/2000 z 28 czerwca 2000 r.,  część nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi 1730/17 i 1734/7 znajduje się na obszarze mieszkaniowo-usługowym, zabudowy jednorodzinnej i usług towarzyszących – oznaczenie w studium symbolem MN

W operacie ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolem Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działek wynosi: 55 000 zł (słownie złotych:  pięćdziesiąt pięć tysięcy) netto.

Wadium wynosi: 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku, o godz. 10ºº

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu oraz są właścicielami nieruchomości przyległej.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w formie pisemnej do 27 grudnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319 (w zgłoszeniu należy podać numer księgi wieczystej, w której ujawniona jest nieruchomość przyległa) .
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie internetowej Urzędu w  dniu 30 grudnia 2019 r.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego  PKO BP S.A. Oddział Rzeszów 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 3 stycznia 2020 roku.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Województwa Podkarpackiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić
numery działek, których dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, że stan prawny i stan faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi ww. zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń oraz nie będzie wnosił ich w przyszłości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.
      
 Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Koszty związane z umową przeniesienia własności ponosi kupujący.                                            
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A, tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, dnia 25 listopada 2019 r.