bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2019-09-04 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do oddania w najem nieruchomości przy ul. Zółkiewskiego 10 w Krośnie

 


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nieruchomości, stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, położone w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10.

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w Krośnie, przy ul. Żółkiewskiego 10 i stanowią zwarty kompleks w skład którego wchodzi:
- wydzielony w budynku administracyjno - mieszkalnym lokal użytkowy nr 5 o pow. użytkowej 65,46 m2, obj. KW nr KS1K/00123797/4 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 33,09 m2 wraz z udziałem 2885/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 436/5 o powierzchni 0,0508 ha, obj. KW nr KS1K/00099173/6,
- wydzielony w budynku administracyjno - mieszkalnym lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 20,69 m2, obj. KW nr KS1K/00123796/7, z  pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 4,29 m2 wraz z udziałem 731/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 436/5 o pow. 0,0508 ha, obj. KW nr KS1K/00099173/6,
- zabudowane budynkiem garażowym działki ewidencyjne nr 436/6 o pow. 0,0151 ha i nr 436/7 o powierzchni 0,0225 ha, obj. KW nr KS1K/000113031/4,
- udział 4/7 części w działce ewidencyjnej nr 436/8 o powierzchni 0,0124 ha, obj. KW nr KS1K/00099174/3.

Przedmiotowe nieruchomości oddaje się w najem w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu Najemcy tj.: Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr XI/210/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku, na czas nieokreślony.
Czynsz płatny miesięcznie w wysokości 1250,00 zł + VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT przez Wynajmującego.
Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4, zamieszczenie na stronie internetowej: http://www.bip.podkarpackie.pl/, zamieszczenie w prasie lokalnej, przesłanie do Urzędu Miasta w Krośnie oraz Starostwa Powiatowego w Krośnie, celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 315, tel. (17) 850 17 16.

Rzeszów, dnia  04 września 2019 r.