http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

2019-11-06 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do oddania w najem nieruchomości położone w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 13

|
[RG] Katarzyna Lech

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego


podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nieruchomości, stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, położone w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 13.

Przedmiotowe nieruchomości położone w Lubaczowie, przy ul. Słowackiego 13, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako:
- lokal nr 2 o pow. użytkowej 54 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 28,27 m2, obj. KW Nr PR1L/00054295/3 z którym związany jest udział 8227/31812 w budynku i w działce nr 2750/1 o pow. 0,0753 ha, obj. KW Nr PR1L/00042880/4,
- działka nr 2750/5 o pow. 0,0020 ha zabudowana garażem o pow. użytkowej 17,35 m2, obj. KW Nr PR1L/00042872/5,
- działka nr 2750/2 o pow. 0,0150 ha w części 3/11, obj. KW Nr PR1L/00042875/6,
- działka nr 2750/3 o pow. 0,0169 ha w części 2/7, obj. KW Nr PR1L/00042874/9.
Przedmiotowe nieruchomości oddaje się w najem w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu Najemcy tj.: Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr XIV/239/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2019 roku, na czas nieokreślony.
Czynsz płatny miesięcznie w wysokości 760 zł + VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT przez Wynajmującego.
Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4, zamieszczenie na stronie internetowej: http://www.bip.podkarpackie.pl/, zamieszczenie w prasie lokalnej, przesłanie do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 315, tel. (17) 850 17 16

Rzeszów, dnia 4 listopada 2019 r.