bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2017-11-24 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w Brzozowie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w Brzozowie obr.1, oznaczoną jako działka nr 641/1 o powierzchni 0,0722 ha, objętą księgą wieczystą KS1B/00031597/1.

Działka 641/1 położona jest we wschodniej, peryferyjnej części miasta Brzozowa. Działka o powierzchni 722 m², powstała po podziale działki 641, której część przeznaczona została pod budowę wschodniej obwodnicy Brzozowa. Ukształtowanie terenu niekorzystne, północna część działki posiada znaczny spadek w kierunku południowo-zachodnim. Działka ma kształt trójkąta w najszerszym miejscu o szerokości 12 m w najwęższym 1 m. W bliskim sąsiedztwie od strony północnozachodniej zlokalizowane są działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Północno-zachodnia część działki (skarpa) jest zadrzewiona. Zadrzewienie stanowią modrzewie, brzozy, świerki, tuje. Drzewa spełniają funkcję ochronną skarpy przed erozją i nie stanowią wartości użytkowej. Na działce znajduje się piwnica murowano-żelbetowa, częściowo zagłębiona, przykryta ziemią. Działka bez uzbrojenia w media. Istnieje możliwość podłączenia instalacji elektrycznej i kanalizacji sanitarnej.
 
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów, uchwalonym przez Radę Miejską w Brzozowie Uchwałą Nr XXIV/256/2001 z dnia 26.04.2001 r., działka 641/1 położona w Brzozowie obr.1, leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową.

Cena wywoławcza wynosi 10 000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy) brutto.

Nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. (0-17) 773 60 23.

Autor opracowania:
Aleksandra Oppenauer, tel.: 17 773 6023