bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2017-12-08 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w Nowosiółkach w gm. Baligród.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Anny w Hoczwi, nieruchomość położoną w miejscowości Nowosiółki gm. Baligród, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 523/2 o powierzchni 0,0021 ha, objętą księgą wieczystą nr KS1E/00001228/8.
Działka zabudowana jest budynkiem kaplicy pw. Św. Piotra i Pawła.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Działka zostanie przeznaczona na cel publiczny związany z opieką nad nieruchomością wpisaną w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych Gminy Baligród pod nr 22.
Wartość księgowa działki wynosi 189,60 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, 7 grudnia 2017 r.
 
Autor opracowania:
Anna Dzień, tel.: 17 850 1712