bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-03-13 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w Mielcu przy ul. Korczaka.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, położone w Mielcu przy ul. Korczaka – obręb 5 Smoczka, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 805/3 o pow. 0,0893 ha, zabudowaną budynkiem magazynu interwencyjnego, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00053633/7 wraz z udziałem wynoszącym 7/70 w działce nr 805/4 o pow. 0,1355 ha, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00066892/4.

Wartość szacunkowa przedmiotu darowizny wynosi:
- działka nr 805/3 o pow. 0,0893 ha; 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100),
- budynek magazynu interwencyjnego o powierzchni użytkowej 76,6 m2; 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100),
- udział wynoszący 7/70 w działce nr 805/4 o pow. 0,1355 ha (tj. droga dojazdowa do magazynu); 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

Przekazanie powyższych nieruchomości w formie darowizny ma na celu zapewnienie wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych przez Wojewodę Podkarpackiego w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - według „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr XXI/186/2000 z dnia 28 września 2000 r. z poźn. zm., przedmiotowe działki leżą w obszarze oznaczonym sygnaturą ”PU”- tereny zabudowane i które mogą być zabudowane jako produkcyjne i usługowe wraz z towarzyszącym zainwestowaniem obejmującym: ulice, dojazdy, parkingi, garaże i inne obiekty obsługi komunikacyjnej, ścieżki rowerowe, place i ciągi piesze, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń towarzyszącą i izolacyjną.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. (17) 773 60 23.

Rzeszów, dnia 13 marca 2018 r.

Autor opracowania:
Katarzyna Maćkowiak, tel.: 17 773 6023