bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-05-30 Zarząd Województwa Pokarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w Kolbuszowej Dolnej.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomość położoną w Kolbuszowej Dolnej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 1268/2 o powierzchni 0,2117 ha, 1269 o powierzchni 0,04 ha, 1270/1 o powierzchni 0,0545 ha, 1271/1 o powierzchni 0,0113 ha, 1316/1 o powierzchni 0,0845 ha, 1317/1 o powierzchni 0,0312 ha, objętą księgą wieczystą TB1K/00043071/4 oraz nieruchomość położoną w Kolbuszowej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów, jako działka numer 1491/2 o powierzchni 0,1886 ha powstałą z podziału działki nr 1491, objętej księgą wieczystą TB1K/00045041/9.
Działki położone w Kolbuszowej Dolnej znajdują się o obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk z drogą krajową nr 9 a działka położna w Kolbuszowej leży w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski z drogą krajową nr 9.
Zbywane nieruchomości zostaną przeznaczone pod pas drogowy drogi krajowej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXI/178/2004 z 5 maja 2004 działki 1268/2, 1269, 1316/1 oraz część działek 1270/1 i 1317/1 położonych w Kolbuszowej Dolnej znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „KG1” projektowana droga wojewódzka. Działki 1271/1 część działek 1270/1 i 1317/1 położonych w Kolbuszowej Dolnej oraz działka 1491/2 położona w Kolbuszowej nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Łączna wartość księgowa nieruchomości podlegających przekazaniu wynosi 90 610,41 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć 41/100).

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, 29 maja 2018 r.

Autor opracowania:
Anna Dzień, tel.: 17 850 1712