bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-06-14 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w Jarosławiu przy ul. Kasprowicza.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w formie darowizny na rzecz Powiatu Jarosławskiego, udział w części ½ w nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza w Jarosławiu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki:
  • nr 1053/3 o powierzchni 0,0860 ha - niezabudowana,
  • nr 1053/4 o powierzchni 0,0031 ha i nr 1053/5 o powierzchni 0,0018 ha – zabudowane budynkami garażowymi,
objęte księgą wieczystą PR1J/00001388/4.

Zbywane działki wykorzystywane są jako parking dla petentów Starostwa Powiatowego.

Teren obejmujący przedmiotowe działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego jego przeznaczenie.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jarosławia przyjętym Uchwałą nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001 r. (ze zmianami) działki położone są w obszarze funkcjonalnym MS1 w strefie MS.
Strefa MS – śródmiejska, pełni funkcje mieszkaniowe i usługowe.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego MS1 – utrzymanie i rozwijanie: funkcji mieszkaniowej, z zabudową mieszaną o wysokiej, średniej i niskiej intensywności, o charakterze miejskim; funkcji usługowej, w tym istniejących usług ogólnomiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego szpitala psychiatrycznego).

Łączna wartość księgowa nieruchomości podlegających przekazaniu wynosi 18 770,60 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 60/100).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 315 tel. (0-17) 850 17 16.

Rzeszów, 12 czerwca 2018 r.