2018-07-02 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomości położone w Mielcu przy ul. Korczaka

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 t.j.)

 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiegopodaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, położone w Mielcu przy ul. Korczaka – obręb 5 Smoczka, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 805/3 o pow. 0,0893 ha, zabudowaną budynkiem magazynu interwencyjnego, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00053633/7 wraz z udziałem wynoszącym 7/70 w działce nr 805/4 o pow. 0,1355 ha, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00066892/4. 

Cena nieruchomości wynosi 141.403,00 zł brutto (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzy 00/100).

Sprzedaż prawa własności przedmiotowych nieruchomości nastąpi z bonifikatą w wysokości 99% od ceny nieruchomości równej jej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. za cenę 1 414,03 zł  brutto (słownie złotych: tysiąc czterysta czternaście 03/100) na rzecz Skarbu Państwa.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - według „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr XXI/186/2000 z dnia 28 września 2000 r. z poźn. zm., przedmiotowe działki leżą w obszarze oznaczonym sygnaturą ”PU”- tereny zabudowane i które mogą być zabudowane jako produkcyjne i usługowe wraz z towarzyszącym zainwestowaniem obejmującym: ulice, dojazdy, parkingi, garaże i inne obiekty obsługi komunikacyjnej, ścieżki rowerowe, place i ciągi piesze, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń towarzyszącą i izolacyjną.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. (17) 773 60 23.
Rzeszów, dnia  02 lipca 2018 r.