bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-08-29 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w miejscowości Sieniawa gm. Sieniawa

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 roku,  poz. 121 z późn. zm.)

 

   
Zarząd Województwa Podkarpackiego

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Sieniawa, nieruchomość położoną w miejscowości Sieniawa gm. Sieniawa, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 1165/2 o powierzchni 0,0272 ha, powstałą w wyniku podziału działki nr 1165 objętej księgą wieczystą nr PR2R/00007810/8.
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Działka zostanie przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Sieniawa jako działka nr 1066, z przeznaczeniem na  utrzymanie i funkcjonowanie istniejącego na działce nr 1165/2 parkingu przy cmentarzu.
Wartość księgowa działki  wynosi  3 998,40 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament   Rolnictwa,   Geodezji   i  Gospodarki  Mieniem,   pokój   314 A    tel. (0-17) 850 17 12.
Rzeszów, 29 sierpnia 2018 r.