bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-09-04 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość polożoną w Tajęcinie, gmina Trzebownisko

     

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.

1. Nieruchomość położona jest na terenie obrębu ewidencyjnego Tajęcina, gminie Trzebownisko, powiecie rzeszowskim. Oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 425/30 o powierzchni 0,5898 ha, która powstała z podziału działki nr 425/17 oraz jako działka nr 425/26 o pow. 0,6361 ha, która powstała z podziału działki nr 425/21). Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr RZ1Z/00068393/1.

2. Nieruchomość przeznaczona jest dla potrzeb statutowych Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na cele związane z prowadzoną działalnością statutową,
tj. pod budowę Podkarpackiego Centrum Nauki.

3. Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości gruntowej (cel oświatowo – kulturalny) ustala się następujące stawki procentowe opłat    z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej powyżej:
1) pierwsza opłata w wysokości 15 % ceny nieruchomości gruntowej co daje kwotę
 250 050 zł + podatek VAT w wysokości 23 %, łącznie 307 561,50 zł,
2) opłaty roczne w wysokości 0,3 % ceny nieruchomości gruntowej co daje kwotę
 5 001 zł + podatek VAT w wysokości 23 %, łącznie 6 151,23 zł.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do
dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 121 t.j.) – mogą składać wnioski o ich nabycie nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

5. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, (tel. 0-17 850 17 17).


Rzeszów, dnia 04 września 2018 roku