bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-10-30 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w Sanoku przy ul. Kiczury

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.)

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Sanoka nieruchomość stanowiącą własność Województwa Podkarpackiego, położoną w Sanoku przy ul. Kiczury, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/57 o pow. 0,0236 ha, objętą księgą wieczystą nr KS1S/00068179/9.


Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym warsztatowo – socjalnym, o powierzchni użytkowej 43,0 m2 i budynkiem wolnostojącym garażowym 5-cio boksowym o powierzchni użytkowej 89,0 m2. Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej murowanej, obecnie w średnim stanie technicznym, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość leży na obszarze, który nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - według „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Miasta Sanoka zatwierdzonego przez Radę Miasta Sanoka, Uchwałą Nr XV/109/99 z dnia 29 czerwca 1999 r., zmienioną Uchwałą Nr LV/417/10  z dnia 18 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XVII/151/11 z dnia 15 listopada 2011 r.  i Uchwałą Nr XIX/160/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., przedmiotowa działka leży w Strefie II – Miejskiej , w obszarze oznaczonym sygnaturą ”M2- obszar zabudowy miejskiej”.

Wartość nieruchomości wynosi 154 000 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. (17) 773 60 23.


Rzeszów, dnia  30 października 2018 r.  

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.)
 
 
Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Sanoka nieruchomość stanowiącą własność Województwa Podkarpackiego, położoną w Sanoku przy ul. Kiczury, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/57 o pow. 0,0236 ha, objętą księgą wieczystą nr KS1S/00068179/9.
 
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym warsztatowo – socjalnym, o powierzchni użytkowej 43,0 m2 i  budynkiem wolnostojącym garażowym 5-cio boksowym o powierzchni użytkowej 89,0 m2. Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej murowanej, obecnie w średnim stanie technicznym, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość leży na obszarze, który nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - według „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Miasta Sanoka zatwierdzonego przez Radę Miasta Sanoka, Uchwałą Nr XV/109/99 z dnia 29 czerwca 1999 r., zmienioną Uchwałą Nr LV/417/10  z dnia 18 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XVII/151/11 z dnia 15 listopada 2011 r.  i Uchwałą Nr XIX/160/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., przedmiotowa działka leży w Strefie II – Miejskiej , w obszarze oznaczonym sygnaturą ”M2- obszar zabudowy miejskiej”.
 
Wartość nieruchomości wynosi 154 000 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100).
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. (17) 773 60 23.
 
 
 
 
 
 
 
Rzeszów, dnia  30.10.2018 r.