bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Podsumowanie konsultacji społecznych Projektu RPO WP 2014-2020 z dnia 27 stycznia 2014 r. oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

1 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 333/7963/14 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 19a, w związku z art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) projekty ww. dokumentów wymagały przeprowadzenia konsultacji społecznych z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Realizując obowiązki wynikające z ww. przepisów, w okresie od dnia 28 stycznia 2014 r. do dnia 3 marca 2014 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Oba dokumenty  zaprezentowane i omówione zostały podczas 5 spotkań konsultacyjnych w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i Rzeszowie (2 spotkania),  w których łącznie uczestniczyło ponad 520 osób.

Zgodnie z powyższym publikuje się sprawozdanie zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem.

Inne biuletyny