bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie od 1 stycznia 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr327/7769/14
Zarządu Województw Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 04 marca 2014 r.

Ogłoszenie

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie od 1 stycznia 2017 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5 poz. 13 z późn. zm.):

 

 1. Nazwa właściwego organizatora: Województwo Podkarpackie
 2. Adres: Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
 3. Tryb udzielenia zamówienia: Koncesja
  Na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009r.    
  O koncesji na roboty budowlane lub usługi
  (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 ze zm.).
 4. Określenie rodzaju transportu: pasażerski transport drogowy
 5. Określenie linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej: Obsługa linii komunikacji publicznej w transporcie drogowym na terenie Województwa Podkarpackiego.
 6. Przewidywana data wszczęcia postępowania - kwiecień 2015 r.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Marszałek Województwa
Władysław Ortyl

Inne biuletyny