bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

UCHWAŁA NR 356/8401/14 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2014 r.

UCHWAŁA NR 356 / 8401 / 14

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 3 czerwca 2014 r.


w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2014 r.

 

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm. ), art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. ), uchwały Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 216 ), uchwały Nr 328/7811/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnych w 2014 roku, Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje 

§ 1

1.Przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji celowych spółkom wodnym w 2014 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2.Szczegółowe zasady udzielenia dotacji określą zawarte umowy. 

 

 

§ 2 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

LUCJAN KUŹNIAR

 

Inne biuletyny