bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w 2013 r.

 

DT-VII.8060.143.2014                                                                       Rzeszów, 2014-07-28

 

 

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w 2013 r.

 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
Marszałek Województwa Podkarpackiego przedstawia sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w 2013 r.

 

W ramach świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich, Województwo Podkarpackie jako Organizator przewozów zawarło
z przewoźnikiem kolejowym umowę roczną o świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Organizator wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich:

Województwo Podkarpackie

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

 

Operator - Przewoźnik kolejowy świadczący usługę użyteczności publicznej w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Ul. Wileńska 14a

03-414 Warszawa

W ramach ww. umowy:

  • Wykonano pracę eksploatacyjną w łącznym wymiarze 2 639 721,71 pockm
  • Wysokość rekompensaty przekazanej Operatorowi przez Organizatora wyniosła 42 955 858 zł

Usługa użyteczności publicznej świadczona była na 6 liniach komunikacyjnych tj. :

linii nr 91, linii nr 68, linii nr 71, linii nr 101, linii nr 106, linii nr 108.

W ww. umowie przewidziana została możliwość naliczania kar umownych w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Operatora zobowiązań wynikających z umowy.

 

                                                                                        Członek Zarządu

Bogdan Romaniuk

Inne biuletyny