bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Uchwała Sejmiku NR VII/133/15 z 27.04.2015 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/519/12 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych

UCHWAŁA NR VII/133/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej,  trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 9, art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. z późń. zm.                           

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,
w szczególności na:

 1. konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
 2. konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
 3. konserwację i renowację rurociągów związanych z nimi funkcjonalnie urządzeniami wymienionymi w pkt 1 i pkt 2”,
 4. usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych. 
 1. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie na stronie internetowej Wrota Podkarpackie w zakładce Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Ogłoszenia Marszałka.”

 1. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikację naboru wniosków o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w tej spawie na stronie internetowej Wrota Podkarpackie w zakładce Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Ogłoszenia Marszałka”. 

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.  w § 3 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.”  

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.  w § 3 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kopie faktur, rachunków lub równoważnych dowodów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu materiału bądź usług obcych, w tym zlecenia lub umów o dzieło, jak też innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty związane z realizacją zadania – wystawionych w terminie obowiązania umowy. W przypadku wykorzystania do realizacji zadania materiałów znajdujących się na stanie magazynowym należy przedłożyć kopie faktur, rachunków lub równoważnych dowodów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu materiału wystawionych przed terminem obowiązywania umowy.

Natomiast w przypadku realizacji dotowanego zadania we własnym zakresie tj. przy wykorzystaniu własnych (bądź Rejonowego Związku Spółek Wodnych zrzeszającego daną spółkę wodną) pracowników lub sprzętu należy posiadać dokumentację potwierdzającą wysokość poniesionych kosztów (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty pracy sprzętu). Poniesione koszty należy potwierdzić złożeniem stosownego oświadczenia. Ponadto koszty te powinny znaleźć odzwierciedlenie w kosztorysie powykonawczym zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.  w § 3 ust. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) protokół odbioru wykonanych robót spisany przy udziale pracownika właściwego terytorialnie Inspektoratu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (PZMiUW)”. 

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w § 3 ust. 3 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) rozliczenie końcowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.”  

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w § 5 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

„ 3) nie przedłożenia pełnego rozliczenia zadania zgodnie z § 3 ust. 3-6”.

§ 2

 

Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
BOGDAN ROMANIUK

Inne biuletyny