bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Uchwała Nr 167/3452/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19-04-2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku

UCHWAŁA Nr 167/3452/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych
spółkom wodnym w 2016 roku
 

 

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015, poz. 469 z późn. zm.), Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 216) zmienionej Uchwałą nr VII/133/15  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r., poz. 1676),  Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

 

§ 1 

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Wrota Podkarpackie w zakładce Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Ogłoszenia Marszałka.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego

 Maria Kurowska

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 167/3452/16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2016 r.

 

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Ogłasza nabór wniosków
o przyznanie dotacji celowych  spółkom wodnym w 2016 roku

 

 

Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych, funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/51912 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 21 grudnia 2012 r. z późn. zm. (wzór wniosku w załączeniu).

Wnioski należy składać w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 w okresie od 25 kwietnia do 25 maja 2016 r. lub przesłać pocztą – listem poleconym. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku,  a w przypadku przesłania pocztą – listem poleconym data wpływu.

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane dotyczące wnioskodawcy:

  a)    pełna nazwa spółki wodnej,
  b)    adres,
  c)    data i numer wpisu do katastru wodnego,
  d)    numer NIP i REGON,
  e)    numer rachunku bankowego,
  f)     dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

     2. charakterystykę planowanych robót konserwacyjnych zawierającą:

          a) nazwę zadania,
          b) miejsce realizacji planowanego zakresu robót,
          c) zakres rzeczowy i finansowy planowanych do realizacji robót na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych,
          d) termin realizacji zadania,
          e) informacje dotyczące działalności spółki wodnej w roku poprzedzającym rok budżetowy poprzez określenie:

                  - powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki wodnej z wyodrębnieniem powierzchni zdrenowanej, 
                  - długości rowów objętych działalnością spółki wodnej,
                  - wartości procentowej ściągniętych składek obliczonej w odniesieniu do uchwalonego budżetu spółki wodnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015roku,

     3. źródła finansowania zadania,

     4. opinię Starosty lub upoważnionego pracownika.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem uchwałę(y) walnego zgromadzenia ustalającą(e) budżet spółki wodnej na 2016 rok;
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem uchwałę(y) walnego zgromadzenia określającą(e) wysokość nośników cenowych (r-g; m-g; narzut,) do określenia wartości robót realizowanych na rzecz spółki wodnej w danym roku;
 3. mapę ze wskazaniem lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji;
 4. przedmiar robót oraz kosztorys szczegółowy określający wartość zadania i zawierający wskaźniki cenowe (R, S, M) dla każdej pozycji kosztorysu oraz wskaźniki narzutów. Przedmiar robót i kosztorys szczegółowy winny być sprawdzone i potwierdzone przez pracownika właściwego terytorialnie Inspektoratu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

Wniosek powinien być podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych danej spółki wodnej. W razie potrzeby do wniosku należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

Wniosek powinien być sporządzony odrębnie dla każdego zadania. Na jedno zadanie można złożyć tylko jeden wniosek.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku należy zaznaczyć, które z zadań objętych wnioskami jest priorytetowe.

Ocena wniosków pod względem formalnym dokonana zostanie przez  komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, złożoną z dwóch przedstawicieli Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz dwóch pracowników Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wykaz spółek wodnych rekomendowanych do przyznania dotacji i propozycje wysokości dotacji celowej komisja przedkłada Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

Dokumentacja rozliczeniowa z realizacji zadania winna być złożona w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie później niż do dnia 14 października 2016 r.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy finansowej spółkom wodnym umieszczona zostanie na stronie internetowej Wrota Podkarpackie w zakładce Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Ogłoszenia Marszałka.

 

Inne biuletyny