bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Uchwała Nr 194/3988/16 z dn. 12 lipca 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2016 r.

UCHWAŁA NR 194/3988/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2016 r.

 

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), uchwały Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 216), zmienionej Uchwałą nr VII/133/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r., poz. 1676), Uchwały Nr 167/3452/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnych w 2016 roku, Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji określą zawarte umowy.

 

§ 2

 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

WŁADYSŁAW ORTYL
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Inne biuletyny