bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Nabór partnera do realizacji projektu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ogłasza nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi Priorytetowej I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (PI 3a).

Cel partnerstwa:

Współpraca  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy przygotowaniu i realizacji projektu, którego przedmiotem będzie stworzenie i obsługa platformy usług okołobiznesowych za pomocą której dystrybuowane będzie wsparcie MŚP na zakup usług rozwojowych od akredytowanych instytucji otoczenia biznesu.

Więcej informacji w załacznikach:

1. Ogłoszenie

2. Formularz zgłoszenia

3. Formularz oceny zgłoszenia

Informacje dodatkowe:

 

Osoby do kontaktu w sprawie otwartego naboru:

Pan Bartosz Jadam       17 747 63 13

Pani Anna Lorynowicz   17 747 65 28

Pani Renata Ożóg         17 747 68 49

 

Inne biuletyny