Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego

 

Na podstawie art 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystapieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Srodowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2019 z Perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania programu na środowisko.