bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Marszałek Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

 

1.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) co najmniej trzyletni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej pięcioletni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
d) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
e) znajomość przepisów z zakresu:

  • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • prawa pracy,
  • ustawy o służbie zastępczej,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o samorządzie województwa,
  • ustawy o pracownikach samorządowych
  • kodeksu postępowania administracyjnego,

oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie,

f) znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym (w szczególności dokumentów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
g) bardzo dobra znajomość problematyki rynku pracy,
h) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
i) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

2. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

a) umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office,
b) wysoka komunikatywność,
c) dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań:

a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
b) podział posiadanych środków Funduszy Pracy,
c) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę,
d) współdziałanie z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
e) programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego;
f) badanie efektywności projektów lokalnych,
g) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników,
h) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
i) realizowanie zadań związanych z przepływem pracowników, w szczególności zadań z zakresu udziału w sieci EURES;
j) organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
k) koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
l) wykonywanie zadań określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2013 poz. 674/,
m) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

4.Wymagane dokumenty:

a) kserokopia dowodu osobistego,
b) list motywacyjny,
c) życiorys – curriculum vitae,
d) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy kandydata (w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, uzupełniających/ podyplomowych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymywanych nagrodach i wyróżnieniach, świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
f) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – nie otwierać”, w terminie do dnia 19 sierpnia 2013 r. do godziny 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Informacja o wynikach konkursu zostanie upowszechniona przez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 i tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20 oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego (www.bip.podkarpackie.pl).

W Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego można zapoznać się z regulaminem konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz pobrać kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE

Komisja do przeprowadzania konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, powołana Zarządzeniem Nr 45/2013 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 5 sierpnia 2013 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wyłoniony został Pan Tomasz Czop zamieszkały w Siedliskach.

Przewodniczący Komisji

Lesław Majkut

 

 

Inne biuletyny