Projekt pn. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego

W związku z opracowanym projektem pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego” przedstawia się aktualny projekt ww. dokumentu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.