bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Regulamin wynagradzania pracowników

ZARZĄDZENIE NR 104 /11
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 9 grudnia 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 398 z późn.zm.), art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zarządza się, co następuje :

§1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniami: Nr 51/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. i Nr 47/10 z dnia 17 września 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu w części dotyczącej Stanowisk urzędniczych otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania (tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia stanowi zał. Nr 2 do regulaminu)

maksymalny poziom dodatku funkcyjnego kwota w złotych do

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy w latach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowiska urzędnicze

1

radca prawny

XIII – XVIII

1540

według odrębnych przepisów

2

główny specjalista

XII – XVII

1320

wyższe2)

4

główny specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

3

Inspektor

XII – XVI

-

wyższe2)

3

   XII - XXII*

4

starszy specjalista,

starszy informatyk

XI - XV

-

wyższe2)

3

starszy specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

starszy geodeta,

starszy kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

5

podinspektor ,

informatyk

X - XIV

-

wyższe2)

-

średnie 3)

3

 

geodeta,

kartograf

-

wyższe geodezyjne i kartograficzne

-

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

6

specjalista

X - XIII

-

Średnie3)

3

Specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

7

samodzielny referent

IX - XII

-

średnie3)

2

8

referent prawny

VIII – XII

-

wyższe prawnicze

-

9

referent prawno-administracyjny

VIII – XII

-

wyższe prawnicze lub administracyjne

-

10

referent,

kasjer,

księgowy

IX - XI

-

średnie3)

2

11

młodszy referent,

młodszy księgowy

VIII – X

-

średnie3)

-

2) Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca Załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

1100

1600

II

1120

1650

III

1140

1700

IV

1160

1800

V

1180

1900

VI

1200

2100

VII

1250

2250

VIII

1300

2450

IX

1350

2650

X

1400

2900

XI

1450

3000

XII

1500

3250

XIII

1600

3500

XIV

1700

3750

XV

1800

4150

XVI

1900

4500

XVII

2000

5000

XVIII

2200

5500

XIX

2400

6000

XX

2600

6500

XXI

2800

7000

XXII

3000

7200

XXII*

1500

15000

*dla stanowiska inspektora którego stałym miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Regionalne w Brukseli.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 .

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mirosław Karapyta

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy
Konfederacja Pracy
Organizacja Zakładowa nr 09 002
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
35-959 Rzeszów,
ul. Grunwaldzka 15
REGON 014985568 NIP 525-22-00-965

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15
kod 35-959 tel. 8524011


 

ZARZĄDZENIE NR 47 /10
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 17 września 2010 r.

zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 398 z późn.zm.), art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zarządza się, co następuje :

§1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniem Nr 51/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2009 r. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników pozostający w dyspozycji Marszałka.
2.Nagrody mogą być przyznane z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, Dnia Niepodległości 11 Listopada oraz na koniec roku kalendarzowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek może przyznać
z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Województwa
lub dyrektora departamentu / kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej nagrodę pracownikowi lub grupie pracowników
za realizację określonego zadania w innych terminach niż określone
w ust.2.
4. Nagroda może zostać przyznana pracownikowi za osiągnięcia w pracy zawodowej i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, a w szczególności za:

1) godną naśladowania, wzorową pracę, podejmowanie inicjatyw i działań usprawniających organizację pracy na danym stanowisku,
2) efektywne i terminowe wykonywanie przydzielonych obowiązków służbowych ,
3) samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań oraz dyspozycyjność,
4) osiąganie szczególnych wyników w trakcie realizacji zadań na rzecz Urzędu,
5) wyjątkową dbałość o mienie Urzędu i racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi.

5. Ustalenie wysokości nagrody przysługującej pracownikowi dokonuje się według następujących zasad:

1) wydzielenia środków na nagrody dla pracowników poszczególnych departamentów dokonuje się przeliczając liczbę pracowników zatrudnionych w dniu podjęcia decyzji o wypłacie nagród przez kalkulacyjną kwotę nagrody przypadającą na 1 pracownika,
2) dyrektorzy departamentów / kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych przedkładają na piśmie Sekretarzowi Województwa propozycje przyznania nagród dla podległych pracowników, uwzględniając kryteria określone w ust.4,
3) Sekretarz Województwa przedkłada na piśmie Marszałkowi propozycje nagród dla dyrektorów departamentów / kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych i ich zastępców.
4) wysokość nagrody dla Sekretarza Województwa ustala Marszałek.
5) informację o przyznaniu nagrody pracownik otrzymuje na piśmie, którego kopia jest włączana do akt osobowych.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 .

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy
Organizacja Zakładowa nr 09 002
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
REGON 014985568 NIP 525-22-00-965

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15
kod 35-959 tel. 8524011


ZARZĄDZENIE NR 51 /09
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 398 ), art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zarządza się, co następuje :

§1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do tabeli miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu po tabeli stanowiska urzędnicze dodaje się tabelę w brzmieniu:

Stanowiska doradców i asystentów
1
doradca
 
XVII – XIX
-
wyższe
5
2
asystent
XI – XIII
-
Średnie
-

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Urzędu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

 


ZARZĄDZENIE NR 40/09
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 17 czerwca 2009r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 398 ), art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ "Konfederacja Pracy" w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 34/05 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego i Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

§4

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Urzędu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński


Załącznik do Zarządzenia Nr
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ


Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin wynagradzania pracowników, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady wynagradzania za pracę pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, świadczeń i dodatków związanych z pracą.
2. Regulamin wynagradzania pracowników określa w szczególności:
a) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
b) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
d) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
2. pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę , z wyjątkiem osób zarządzających Urzędem według art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy.
3. Marszałku – rozumie się przez to Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zasady wynagradzania za pracę

§3

W Urzędzie stosuje się czasowy system wynagradzania.

§4

Wynagrodzenie pracowników ustala się w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. ( Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 ) , rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 389 ), niniejszy regulamin oraz Kodeks pracy.

§5

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości wykonywanej pracy oraz stażu pracy mającego znaczenie dla danego stanowiska.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze , dodatek za wieloletnią pracę , nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Pracownikowi może być przyznana premia, nagroda, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą , wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje poszczególne składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej) i uwzględnia liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca.
5. Nagroda uznaniowa przysługuje pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz macierzyństwa , za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i premia nie przysługują pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz macierzyństwa , za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wynagrodzenie zasadnicze

§6

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalone na podstawie tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej określa się w umowie o pracę.
3. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala się w pełnych dziesiątkach złotych.

Dodatek funkcyjny

§ 7

1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek o którym mowa w ust. 1 przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem.
3. Wykaz stanowisk oraz określenie wysokości przysługującego dodatku funkcyjnego określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Dodatek specjalny

§ 8

1. Pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas realizacji zwiększonego zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań , nie dłużej niż na okres jednego roku, z możliwością ponownego przyznania.
4. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
5. Dodatek specjalny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym.

Premia

§ 9

1. Fundusz premiowy tworzy się w wysokości 60 % środków przewidzianych na wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
2. Pracownikom zatrudnionym w Urzędzie na stanowiskach pomocniczych i obsługi za rzetelne i należyte wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych przyznawana jest premia.
3. Premia przyznawana jest i wypłacana w okresach miesięcznych w wysokości do 80% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
4. Wypłata premii następuje do dnia 10 następnego miesiąca po upływie miesiąca , za który premia przysługuje.
5. Pracownik traci prawo do premii w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
b) spożywania alkoholu w czasie pracy lub stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
c) naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
d) niewykonania polecenia służbowego,
e) naruszenia dyscypliny pracy.

Nagroda uznaniowa

§10

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników pozostający w dyspozycji Marszałka.
2. Nagroda może zostać przyznana pracownikowi za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wzorowe i godne naśladowania wypełnianie obowiązków, za przejawianie inicjatywy i zaangażowania w pracy lub za podnoszenie jej efektywności i jakości.
3. Nagrodę przyznaje Marszałek na wniosek dyrektora departamentu, w którym jest zatrudniony pracownik lub z własnej inicjatywy.

Wymagania kwalifikacyjne

§ 11

Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach określone są w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 12

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie regulaminu nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia , pozostają nadal zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych , przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§ 14

Każdy nowo zatrudniony pracownik zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem , co potwierdza w pisemnym oświadczeniu , które jest włączone do jego akt osobowych .

§ 15

Zmiana postanowień regulaminu wymaga formy pisemnej i takiego samego trybu, jaki obowiązuje przy jego wprowadzaniu.

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy
Konfederacja Pracy
Organizacja Zakładowa nr 09 002
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz
wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę .1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.
Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.
3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego