bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Opis sprawy/zadania

Sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

Inną dokumentację geologiczną (inną niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska) sporządza się w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się organowi administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych.

Inną dokumentację należy sporządzić zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011.282.1656).

Wniosek do pobrania

          _______        

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419, 420)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy – wnioskodawca ma tylko obowiązek przedłożenia innej dokumentacji organowi administracji geologicznej – nie podlega ona zatwierdzeniu w drodze decyzji.

Podstawa prawna

  • art. 93 ust. 7 i 8, art. 94 ust. 2, art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U.2015.196)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

Inna dokumentacja geologiczna nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji.

Marszałek (organ administracji geologicznej) przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: