bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą oraz złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek (objętych własnością górniczą)

 

Opis sprawy/zadania

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą oraz złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek (objętych własnością górniczą)

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża należy złożyć wniosek o udzielenie koncesji, zawierający dane oraz dokumenty o których mowa w art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w art. 72 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

 1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji REGON,
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którąbyć udzielona koncesja,
 4. określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości,
  w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów
  i budynków,
 5. określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni),
  w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 6. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 7. określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
 8. określenie sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 9. określenie złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia,
 10. określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny,
 11. określenie stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny,tym kopalin towarzyszących, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia,
 12. 6 egzemplarzy map projektowanego położenia obszaru górniczego
  i terenu górniczego, przedstawionego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 13. określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia, a w razie potrzeby warunków wtłaczania wód do górotworu,
 14. dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 15. dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
 16. projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko,
 17. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 18. wypis z ewidencji gruntów i budynków pozwalający na ustalenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych położonych w granicach projektowanego obszaru górniczego,
 19. wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczonymi granicami projektowanego obszaru i terenu górniczego,
 20. dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie koncesji.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, tj.: wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców; potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP); zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podmiot nie zalega z wpłatami należności budżetowych, oraz ZUS o niezaleganiu z opłatą składek; zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określający wielkość (rząd wielkości) posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny; odpis księgi wieczystej; akt notarialny, umowa dzierżawy lub umowa przyrzeczenia dzierżawy/sprzedaży gruntów w celu wydobywania kopaliny. W przypadku składania kserokopii w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wniosek do pobrania

          _______        

Opłaty

 • Za udzielenie koncesji opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł
 • Za zmianę koncesji (dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności) opłata skarbowa w wysokości 308,00 zł – za zmianę w innym zakresie opłata skarbowa
  w wysokości 10,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie koncesji.

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/Rzeszów
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419, 420)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • art. 21 ust. 1 pkt 2; art. 22 ust. 4; art. 30 oraz art. 32 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U.2015.196),
 • art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 47 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 z późn. zm.),
 • art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.),
 • art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Udzielenie koncesji następuje na wniosek przedsiębiorcy w drodze decyzji administracyjnej.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: