bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Przyjmowanie dodatków do projektów zagospodarowania złóż

 

Opis sprawy/zadania

Przyjmowanie dodatków do projektów zagospodarowania złóż

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu przyjęcia dodatku do projektu zagospodarowania złoża należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z dodatkiem sporządzonym zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U.2012.511)

Wniosek do pobrania

          _______        

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419, 420)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia otrzymania dodatku.

Podstawa prawna

  • art. 107 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U.2015.196)

Tryb odwoławczy

Od decyzji zabraniającej realizacji dodatku do projektu zagospodarowania złoża przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Organ koncesyjny przyjmuje dodatek, a w przypadku jeżeli wymagają tego potrzeby racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska lub jeżeli dodatek do projektu zagospodarowania złoża nie odpowiada wymaganiom prawa, organ koncesyjny, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia tego dodatku, w drodze decyzji, zabrania jego realizacji.

Dodatek do projektu zagospodarowania złoża powinien spełniać wymagania przewidziane dla projektów zagospodarowania złóż i uwzględniać różnice
w stosunku do projektu zagospodarowania złoża.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: