bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Nadzór i ewidencja opłat eksploatacyjnych

 

Opis sprawy/zadania

Nadzór i ewidencja opłat eksploatacyjnych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.2014.1132),

- wypełniony druk informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę - załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia,

- kopie dowodów dokonanych wpłat.

Wniosek do pobrania

Opłaty

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania w sposób określony poniżej:

  1. 40 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Warszawie Nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013
  2. 60 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności objętej koncesją.

Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy – w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.

Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 50% w przypadku kopaliny towarzyszącej.

Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji dotyczącej ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419, 420)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Przedsiębiorca przedkłada organowi koncesyjnemu wymagane dokumenty w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.

Podstawa prawna

  • art. 137 i art. 141 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U.2015.196),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.2014.1132),
  • obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P.2014.705)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ koncesyjny określił wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, organ koncesyjny określa, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczy.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: