bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

 

Opis sprawy/zadania

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z 4 egzemplarzami dokumentacji geologicznej w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej, sporządzonej zgodnie z wymogami:

  1. dokumentacja geologiczna złoża kopaliny – art. 89 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Środowiska
    w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U.2015.987)
  2. dokumentacja hydrogeologiczna – art. 90 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2014.596)
  3. dokumentacja geologiczno-inżynierska – art. 91 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2014.596)

Wniosek do pobrania

          _______        

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną wynosi 10 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/Rzeszów 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419, 420)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2015.196 z późn. zm.),
  • art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w sprawach zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa (art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) jako organu pierwszej instancji, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, marszałek odmawia jej zatwierdzenia.

Zmiany dokumentacji geologicznej, dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się przepisy dotyczące dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej.

Do sporządzania dokumentacji geologicznej złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek stosuje się wymagania dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: